Επισκόπηση του Έργου

Το έργο DRC επιδιώκει να εμφυσήσει σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές στη ποιοτική δια βίου μάθηση για μαθητές και εκπαιδευτικούς, περιλαμβανομένου δασκάλους/καθηγητές, διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ψηφιακής πολιτειότητας και της ψηφιακής ικανότητας των μαθητών και των δασκάλων/καθηγητών μέσω της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης δεξιοτήτων ψηφιακού αλφαβητισμού στην παιδεία. Η ψηφιακή πολιτειότητα ορίζεται ως «οι κανόνες της κατάλληλης , υπεύθυνης συμπεριφοράς αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας» (Ribble, 2011, p. 10).

Το έργο DRC θα επικεντρωθεί στις πέντε ικανότητες , οι οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία της ψηφιακής πολιτειότητας που χρειάζονται οι πολίτες σήμερα για πλήρη κοινωνική ένταξη στη ψηφιακή οικολογία του Διαδικτύου και θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ως μια ομπρέλα ή ως ένα μεταγενέστερο πλαίσιο για υπάρχοντα πλαίσια, πρωτοβουλίες, προγράμματα διδασκαλίας και προγράμματα. Ο πρωταρχικός στόχος του έργου DRC είναι να εξοπλίσει τους Ευρωπαίους πολίτες (μαθητές και εκπαιδευτικούς) με εγκάρσιες δεξιότητες (ψηφιακές δεξιότητες και γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας) και συγκεκριμένα να προσφέρει ευκαιρίες σε ευάλωτους εκπαιδευόμενους να γίνουν ενεργοί πολίτες σε ένα ψηφιακό, έντονα διασυνδεδεμένο κόσμο.

Το έργο DRC συγκροτείται από πέντε στάδια, τα οποία εστιάζουν στο ψηφιακό γραμματισμό μέσω των πέντε βασικών τομέων της ψηφιακής ικανότητας. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν τους ακόλουθους: (1) Παιδεία στις Πληροφορίες και στα Δεδομένα, (2) Επικοινωνία και Συνεργασία, (3), Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου, (4) Ασφάλεια, και (5) Επίλυση Προβλημάτων (Ferrari, 2013).