Παραδοτέα

Π1. Δημιουργία του/της «Προφίλ/Ταυτότητας Ψηφιακής Πολιτειότητας» για το φάσμα των σχολείων/ενδοσχολικά (Επικεφαλής εταίρος CARDET).

Η κοινοπραξία έχει εξετάσει τη τρέχουσα κατάσταση, αναφορικά με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στα δημοτικά σχολεία και έχει συντάξει μια έκθεση, η οποία συνοψίζει τις μεθόδους, τους στόχους, τις πρακτικές και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στη κάθε χώρα εταίρο.

Συγκεντρωτική Έκθεση

 

Π2. Σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Πλαισίου για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συνόλου εργαλείων με θέμα την Ψηφιακή Πολιτειότητα (Επικεφαλής εταίρος TAMAT).

Το παραδοτέο αυτό επικεντρώνεται στη συλλογή του Καταλόγου DRC, που αφορά τις βέλτιστες πρακτικές και τα καλύτερα εργαλεία για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στα πλαίσια εκπαιδευτικών πρακτικών για δημοτικά σχολεία.

Κατάλογος βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
Λίστα εργαλείων για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

 

Π3. Δημιουργία του Οδηγού Ψηφιακού Γραμματισμού και Ψηφιακής Πολιτειότητας για δασκάλους/καθηγητές (Επικεφαλής εταίρος FIPL)

Το παραδοτέο αυτό θα συμπεριλάβει έναν οδηγό για δασκάλους/καθηγητές και θα παρουσιάσει κατευθυντήριες γραμμές και ιδέες αναφορικά με το πώς να σχεδιάσετε μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες να προωθούν τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών, σε όλο το φάσμα του προγράμματος διδασκαλίας.

Digital Literacy and Citizenship Guide for teachers

 

Π4. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση του Προγράμματος Ψηφιακής Πολιτειότητας και των Προγραμμάτων Διδασκαλίας για το ψηφιακό γραμματισμό (Επικεφαλής εταίρος CARDET)

Τα προγράμματα διδασκαλίας DRC για το ψηφιακό γραμματισμό θα προσφέρουν πρακτικές συμβουλές, παιδαγωγικά εργαλεία, μεθόδους, πόρους και υλικό για δασκάλους/καθηγητές και μαθητές.

Digital Citizenship Programme Curricula

 

Π5. Ανάπτυξη της Εφαρμογής Ψηφιακή Πολιτειότητα (Επικεφαλής εταίρος INNOVADE)

Η εφαρμογή θα είναι υπό μορφή παιχνιδοποιημένου περιβάλλοντος περιπέτειας , το οποίο χωρίζεται σε θεματικές ενότητες, με βάση την ανάπτυξη περιεχομένου, και θα εξασφαλίζει ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε ποικίλες περιστάσεις.

Play the game

Get the Android app

Get the iOS app
 

Π.6 Πραγματοποίηση εργαστηρίων για τους μαθητές (Επικεφαλής εταίρος FIPL)

Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές δημοτικών σχολείων (ηλικίας 6-12 χρονών), ώστε να παρουσιάσουν και να αξιολογήσουν τα υλικά και τους πόρους του Προγράμματος Ψηφιακής Πολιτειότητας και του Προγράμματος διδασκαλίας για το ψηφιακό γραμματισμό.

Implementation Report from Cyprus
Implementation Report from Greece
Implementation Report from Italy
Implementation Report from Ireland

 

Π.7 Προσφορά πιστοποιημένης κατάρτισης για ΜΑΔΜ σε δασκάλους/καθηγητές

Τα ΜΑΔΜ (Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα)
θα αποτελούνται από τουλάχιστον πέντε Ενότητες , οι οποίες βασίζονται στις πέντε βασικές ικανότητες που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (π.χ. Παιδεία στις Πληροφορίες και στα Δεδομένα, Επικοινωνία και Συνεργασία, Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου, Ασφάλεια και Επίλυση Προβλημάτων).

Enter platform